25 มิถุนายน, 2552

หน่วยการเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวิชา ง43101

หน่วยการเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง43101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

************************************
หน่วยที่ 1 สามัญทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ
1.1 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของงานอาชีพได้
1.2 นักสามารถอธิบายข้อแตกต่างของแต่ละอาชีพได้
หน่วยที่ 2 ลักษณะและประเภทของอาชีพ
2.1 นักเรียนสามารถจัดกลุ่มงานอาชีพแต่ละประเภทได้
หน่วยที่ 3 ความหมายความสำคัญ และประเภทของโครงงาน
3.1 นักเรียนสามารถบอกความหมายของโครงงานได้
3.2 นักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของโครงงานได้
3.3 นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของโครงงานแต่ละประเภทได้
หน่วยที่ 4 การเขียนเค้าโครงโครงงาน
4.1 นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของโครงงานได้
4.2 นักเรียนสามารถเขียนเค้าโครงโครงงานได้
หน่วยที่ 5 การรวบรวมข้อมูล
5.1 นักเรียนสามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ทำได้
หน่วยที่ 6 การเขียนรายงานโครงงาน
6.1 นักเรียนสามารถเขียนรายงานโครงงานได้
หน่วยที่ 7 การนำเสนอโครงงาน
7.1 นักเรียนสามารถจัดทำสไลด์คอมพิวเตอร์นำเสนอโครงงานได้
หน่วยที่ 8 การสรุปองค์ความรู้ที่เกิดจากการทำโครงงาน
8.1 นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้จากการทำโครงงานได้

ไม่มีความคิดเห็น: