25 มิถุนายน, 2552

หน่วยการเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวิชา ง30210

หน่วยการเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง30210
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

**********************************
หน่วยที่ 1 ประวัติไฟฟ้าและทฤษฏีอิเล็กตรอน
1.1 นักเรียนสามารถบอกประวัติไฟฟ้าได้
1.2 นักเรียนสามารถอธิบายทฤษฎีอิเล็กตรอนได้
หน่วยที่ 2 วิธีการกำเนิดแรงดันไฟฟ้า และผลที่ได้รับจากกระแสไฟฟ้า
2.1 นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการกำเนินแรงดันไฟฟ้าได้
2.2 นักเรียนสามารถอธิบายผลที่ได้รับจากกระแสไฟฟ้าได้
หน่วยที่ 3 ชนิดของไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า
3.1 นักเรียนสามารถบอกชนิดไฟฟ้าได้
3.2 นักเรียนสามารถบอกระบบไฟฟ้าได้
หน่วยที่ 4 สื่อ และฉนวนไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น กฎของโอห์ม และการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ
4.1 นักเรียนสามารถแยกชนิดและประเภทของสื่อและฉนวนไฟฟ้าได้
4.2 นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นได้
4.3 นักเรียนสามารถหลักการกฎของโอห์มได้
4.4 นักเรียนสามารถต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นได้
หน่วยที่ 5 ถ่านไฟฉาย และแบตเตอรี่
5.1 นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของถ่านไฟฉาย และเบตเตอรี่ได้
หน่วยที่ 6 แม่เหล็กและการนำไปใช้งาน
6.1 นักเรียนสามารถบอกหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าได้
6.2 นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการใช้ประโยชน์จากแม่เหล็กไฟฟ้าได้
หน่วยที่ 7 หม้อแปลงไฟฟ้า
7.1 นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าได้
หน่วยที่ 8 หลักการกำเนิดแรงดันไฟฟ้า
8.1 นักเรียนสามารถอธิบายหลักการกำเนิดแรงดันไฟฟ้าได้
หน่วยที่ 9 วงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
9.1 นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของวงจรไฟฟ้าภายในบ้านได้อย่างน้อย 1 วงจร
หน่วยที่ 10 ปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
10.1 นักเรียนสามารถติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้อย่างน้อย 1 อุปกรณ์

ไม่มีความคิดเห็น: