16 ตุลาคม, 2551

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิชา ง42101

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการวัดผล ประเมินผล
ชื่อวิชา การงานอาชีพ และเทคโนโลยี รหัสวิชา ง42101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยการเรียน
1 สามัญทัศน์ของกระบวนการทำงาน
2 การซ่อมแซมดัดแปลง บำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้งาน
3 การวางแผนการดำเนินงาน และปฏิบัติงานตามแผน
4 การเลือกแนวทางในการทำงานอย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์ ได้
5 ความรู้ ทักษะ ในกระบวนการทำงาน
6 เข้าใจความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ และระดับของเทคโนโลยี
7 เข้าใจกระบวนการของเทคโนโลยีในการพัฒนางาน
8 องค์ประกอบ และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
9 ระบบคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
10 จัดเก็บและบำรุงรักษาสารสนเทศให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
11 แนวทางกระบวนการทำงานตามแนวทางของโครงงานได้
12 นำเสนอแนวทางการทำงานโครงงาน โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น: