25 กันยายน, 2551

การเขียนโครงการ แบบที่ 2

องค์ประกอบของโครงการ
1. ชื่อโครงการ
2. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
3. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
4. หลักการและเหตุผล
5. วัตถุประสงค์
6. เป้าหมาย
7. สถานที่ดำเนินงาน
8. วิธีดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. การติดตามประเมินผล
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบโครงการ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
1. ชื่อโครงการ
ต้องเขียนชัดเจนว่าต้องการทำอะไร แก่ใคร ที่ไหน เช่น “โครงการประเมินเชิงปฏิบัติการการเขียนเค้าโครงการวิจัยชั้นเรียนสำหรับครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา......” เป็นต้น
2. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
ต้องระบุไว้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการติดต่อประสาน ถ้าเป็นกลุ่มควรระบุหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการด้วย
3. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ต้องระบุเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุด
4. หลักการและเหตุผล
ควรกล่าวถึงความเป็นมา และความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการ ถ้าไม่ดำเนินโครงการจะส่งผลเสียหาย หรือทำให้การพัฒนาหยุดชะงักได้อย่างไร
5. วัตถุประสงค์
ต้องเขียนผลที่ได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญคือต้องสามารถวัดได้ รวมทั้งสอดคล้องกับกิจกรรม เป้าหมาย และชื่อโครงการด้วย
6. เป้าหมาย
ต้องระบุอย่างเป็นรูปธรรม และถ้าเป็นเชิงปริมาณได้จะยิ่งดี รวมทั้งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรม
7. สถานที่ดำเนินงาน
ระบุสถานที่ดำเนินโครงการจากเล็กไปหาใหญ่ เช่น จากโรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ถึงจังหวัด เป็นต้น
8. วิธีดำเนินงาน
ในส่วนนี้อาจเรียกว่าแผนการดำเนินงานซึ่งมักจะเขียนในรูปตารางดังที่เห็นทั่วไป โดยมีสาระสำคัญ ๆ ดังนี้
1) วิธีการ เขียนให้เห็นกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นลำดับ ระบุแนวทางและวิธีการโดยละเอียด โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรม
2) ระยะเวลา เป็นระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมย่อย
3) สถานที่ เป็นสถานที่ของแต่ละกิจกรรมย่อย
4) ผู้เกี่ยวข้อง ระบุผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามกิจกรรมย่อย
9. งบประมาณ
ระบุงบประมาณทั้งหมดและแหล่งที่มา รวมทั้งแบ่งเป็นหมวด ๆ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานหรือต้นสังกัดกำหนด
10. การติดตามประเมินผล
ควรระบุประเด็นที่สำคัญ ๆ เช่น ประเมินประเด็นสำคัญอะไรบ้าง ประเมินโดย ใคร ใช้รูปแบบหรือแนวทางอย่างไร เครื่องมือเก็บข้อมูลเป็นแบบใด เป็นต้น
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง ทั้งประโยชน์หรือผลที่ได้โดยตรงและโดยอ้อม
12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
โครงการในปัจจุบันหน่วยงานหรือต้นสังกัดมักจะกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ โดยอาจจะระบุตัวชี้วัดในลักษณะผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ หรือระบุในลักษณะงบประมาณ เวลา ผลที่ได้ เป็นต้น


(แบบฟอร์มการเขียนโครงการ)

โครงการ .........................................

1. ชื่อโครงการ .......................................................
แผนงาน .....................................
นโยบาย/จุดเน้นของโรงเรียน .......................................
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานที่ ........................
………………………………………………………………………………………….

2. หลักการและเหตุผล
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

3. วัตถุประสงค์
……………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………..…………….

4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ …………………………………………………..…

เชิงคุณภาพ ......................……………

5. สถานที่ดำเนินงาน
…………………………………………………………………………………….

6. วิธีดำเนินงาน

ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้เกี่ยวข้อง

(โครงการที่มีอบรม ให้เพิ่มเติมหลักสูตรการอบรม / วิทยากร / และ ตารางการอบรม)

7. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
……………………………………………………….

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
เริ่ม …………………………………
สิ้นสุดโครงการ ........................

9. งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น …………………….. บาท
แหล่งงบประมาณ ……………………………………………………….
เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1..........................
2. .................................
3. ...................................
โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ ตามที่จ่ายจริง
10. การติดตามประเมินผล

ไม่มีความคิดเห็น: