17 ตุลาคม, 2551

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิชา ง42102

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการวัดผล ประเมินผล
ชื่อวิชา การงานอาชีพ และเทคโนโลยี รหัสวิชา ง42102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยการเรียน

1.สามารถอธิบายหลักของความปลอดภัยได้
2.สามารถบอกความแตกต่างระหว่างอุบัติเหตุ และอุบัติภัยได้
3.สามารถปฏิบัติตามหลักของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้
4.สามารถเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือในการปฏิบัติงานได้
5.สามารถเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือในการปฏิบัติงานได้
6.สามารถรักษา ซ่อม บำรุง เครื่องมือในการปฏิบัติงาน
7.สามารถเลือกใช้วัสดุในการประดิษฐ์ชิ้นงานได้อย่างประหยัด เหมาะสม
8.สามารถปรับปรุง และพัฒนาชิ้นงานได้
9.สามารถสืบค้นข้อมูล ประกอบการปฏิบัติงานได้
10.สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาในการปฏิบัติงานได้
11.สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้
12.สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
13.สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานกลุ่มได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
14.สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงานได้
15.สามารถสำรวจแนวทางในกการประกอบอาชีพได้

ไม่มีความคิดเห็น: