17 พฤษภาคม, 2552

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิชา ง32101

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ง32101
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จำนวน 1.5 หน่วยการเรียน
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง/ปี 3 ชั่วโมง/สัปดาห์


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. สามารถอธิบายหลักของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้
2. สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างอุบัติเหตุ และอุบัติภัยได้
3. สามารถปฏิบัติตามหลักของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้
4. สามารถใช้เครื่องมือช่างในการปฏิบัติงานช่างเบื้องต้นได้
5. สามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานช่างได้เหมาะสม
6. สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานจากการปฏิบัติงานช่างได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
7. สามารถเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมืองานช่างได้
8. สามารถปฏิบัติการเขียนแบบภาพออบลิคเบื้องต้นได้
9. สามารถปฏิบัติการเขียนแบบภาพไอโซเมตริกเบื้องต้นได้
10. สามารถปฏิบัติการเขียนแบบภาพฉายเบื้องต้นได้
11. สามารถปฏิบัติการอ่านแบบเบื้องต้นได้
12. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลด้านงานช่างได้
13. สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานกลุ่มได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
14. สามารถประยุกต์การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานช่างได้
15. สามารถจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ประกอบการสรุปการปฏิบัติงานกลุ่มได้

อัตราส่วนคะแนนในการเรียน
ระหว่างปี : ปลายปี = 80 : 20

1. คะแนนระหว่างปี
1.1 สอบเก็บคะแนนรายจุดประสงค์ 10 คะแนน
-รายจุดประสงค์ที่เก็บคะแนน คือ ข้อที่ 1-10 สอบจุดละ 10 ข้อ = 1 คะแนน
1.2 คะแนนปฏิบัติงาน / ชิ้นงาน 60 คะแนน
- การต่อไม้แบบต่าง ๆ 3 ชิ้นงาน ๆ ละ 5 คะแนน = 15 คะแนน
- งานเขียนแบบ 4 ชิ้นงาน ๆ ละ 5 คะแนน = 20 คะแนน
- งานจดจุดประสงค์ 1 คะแนน
- การเข้าเรียน 2 คะแนน
- ส่งงานตรงเวลา 2 คะแนน
- รายงาน 2 ชิ้นงาน ๆ ละ 10 คะแนน = 20 คะแนน
1.3 สอบกลางปี 10 คะแนน
2. คะแนนสอบปลายปี 20 คะแนน
- จุดประสงค์ที่สอบปลายปี คือ ข้อที่ 11-15 ข้อละ 4 คะแนน = 20 คะแนน

ไม่มีความคิดเห็น: