23 กันยายน, 2551

แนวข้อสอบวิชา ง32101 ชุดที่ 1

แนวข้อสอบ
วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี รหัส ง32101
โรงเรียนตาเบาวิทยา ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สอนโดยครู จำรัส เสียงเพราะ


คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว โดยทำเครื่องหมาย กากบาท  ลงในกระดาษคำตอบ

1.ไม้บรรทัดเหล็กส่วนใหญ่จะมีขนาดความยาวเท่าไร
ก. 8 -12 นิ้ว
ข. 10 -24 นิ้ว
ค. 12 -36 นิ้ว
ง. 24 -36 นิ้ว
2.เครื่องมือตอกที่สามารถย้ำหัวหมุดได้คือข้อใด
ก. ค้อนหงอน
ข. ค้อนหัวกลม
ค. ค้อนไม้หรือพลาสติก
ง. ค้อนหัวแบนหรือหัวกลม
3.ค้อนชนิดใดใช้สำหรับตอกและถอนตะปู
ก. ค้อนหงอน
ข. ค้อนหัวกลม
ค. ค้อนไม้หรือพลาสติก
ง. ค้อนหัวแบนหรือหัวกลม
4.ค้อนชนิดใดใช้สำหรับตอกหรือทุบในงานเบา ๆ
ก. ค้อนหงอน
ข. ค้อนหัวกลม
ค. ค้อนไม้หรือพลาสติก
ง. ค้อนหัวแบนหรือหัวกลม
5.เครื่องมือตัดชนิดใดที่นิยมใช้กันมากที่สุด
ก. เลื่อยฉลุ
ข. เลื่อยตัดไม้
ค. เลื่อยลันดา
ง. เลื่อยตัดเหล็ก
6.เลื่อยชนิดใดที่ใช้เลื่อยส่วนโค้งต่าง ๆ เป็นลวดลายหรือวงกลมภายนอกได้
ก. เลื่อยลันดา
ข. เลื่อยฉลุ
ค. เลื่อยตัดไม้
ง. เลื่อยตัดเหล็ก
7.ไขควงชนิดใดที่ใช้สำหรับสกูรที่มีหัวเป็นกากบาท
ก. ไขควงแฉก
ข. ไขควงบล๊อก
ค. ไขควงปากแบน
ง. ไขควงออฟเซต
8.ไขควงชนิดใดจัดเป็นไขควงชนิดพิเศษที่ไขควง ธรรมดาไม่สามารถไขได้
ก. ไขควงแฉก
ข. ไขควงบล๊อก
ค. ไขควงปากแบน
ง. ไขควงออฟเซต
9.ประแจชนิดใดที่ใช้ครอบขันนอต และสามารถเปลี่ยนหัวได้ งอได้ถึง 90 องศา
ก. ประแจเลื่อน
ข. ประแจแหวน
ค. ประแจบล๊อก
ง. ประแจปากตาย
10.ประแจชนิดใดที่สามารถเลื่อนไปตามขนาดของหัวนอตได้
ก. ประแจเลื่อน
ข. ประแจแหวน
ค. ประแจบล๊อก
ง. ประแจปากตาย
11.เครื่องมือชนิดใดใช้สำหรับเจาะเนื้อไม้หรือเนื้อโลหะ
ก. สิ่ว
ข. สว่าน
ค. ไขควง
ง. ประแจ
12.เครื่องมือชนิดใดใช้สำหรับตกแต่งปากไม้หรือ ร่องเดือย
ก. สว่าน
ข. ตะไบ
ค. สิ่วเจาะ
ง. สิ่วปากบาง
13.เครื่องมือจับยึดชนิดใดใช้สำหรับจับยึดไม้หรือยึดโครงสร้าง
ก. ประแจจับท่อ
ข. ปากกาจับไม้
ค. ปากกาจับชิ้นงาน
ง. ปากกาจับรูปตัวซี
14.เครื่องมือจับยึดชนิดใดที่มีลักษณะเฉพาะในการจับท่อที่กลมให้สามารถหมุนท่อข้อต่อให้หลุดจากกันได้
ก. ประแจจับท่อ
ข. ปากกาจับไม้
ค. ปากกาจับชิ้นงาน
ง. ปากกาจับรูปตัวซี
15.ในการจับยึดชิ้นงานต้องมีวัสดุรองรับปากกากจับยึด ทุกครั้งเพื่ออะไร
ก. เพื่อความประหยัด
ข. เพื่อไม่ให้ชิ้นงานเป็นรอย
ค. เพื่อความสวยงามของชิ้นงาน
ง. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
16.เครื่องมือชนิดใดที่ใช้สำหรับลดขนาดหรือตกแต่งผิวหน้าไม้
ก. กบ
ข. เลื่อย
ค. ไขควง
ง. ประแจ
17.กบชนิดใดใช้สำหรับไสไม้ที่แอ่นบิดหรือโค้งที่กบชนิดอื่นไม่สามารถไสได้
ก. กบผิว
ข. กบล้างยาว
ค. กบล้างกลาง
ง. กบล้างสั้น
18.กบชนิดใดใช้สำหรับไสไม้ตามหลังกบล้างเพื่อให้
ผิวไม้เรียบและได้ระดับ
ก. กบผิว
ข. กบล้างสั้น
ค. กบล้างกลาง
ง. กบล้างยาว
19.ตะไบชนิดใดใช้สำหรับถูเหล็กให้เรียบเสมอกัน
ก. ตะไบกลม
ข. ตะไบแบน
ค. ตะไบสามเหลี่ยม
ง. ตะไบครึ่งวงกลม
20.ก่อนใช้เครื่องมือทุกชนิดควรตรวจสอบสภาพให้พร้อมก่อนการใช้งานเพื่ออะไร
ก. เพื่อความปลอดภัย
ข. เพื่อความประหยัด
ค. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ง. เพื่อความสวยงามของชิ้นงาน

ไม่มีความคิดเห็น: