23 กันยายน, 2551

แนวข้อสอบวิชา ง32101 ชุดที่ 3

แนวข้อสอบวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี รหัส ง32101
โรงเรียนตาเบาวิทยา ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สอนโดยครูจำรัส เสียงเพราะ

*******************************************************************************
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ไม้บรรทัดเหล็กส่วนใหญ่จะมีขนาดความยาว
เท่าไร
ก. 24 - 36 นิ้ว
ข. 12 - 36 นิ้ว
ค. 10 - 24 นิ้ว
ง. 8 - 12 นิ้ว
2. ค้อนที่ใช้สำหรับตอกหรือทุบในงานเบา ๆ
คือ ค้อนชนิดใด
ก. ค้อนหัวกลม
ข. ค้อนหงอน
ค. ค้อนไม้หรือพลาสติก
ง. ค้อนหัวแบนหรือหัวกลม
3. ข้อใดคือเครื่องมือตอกที่สามารถย้ำหัวหมุดได้
ก. ค้อนหัวกลม
ข. ค้อนหงอน
ค. ค้อนไม้หรือพลาสติก
ง. ค้อนหัวแบนหรือหัวกลม
4. ค้อนที่ใช้สำหรับตอกและถอนตะปู คือ
ค้อนชนิดใด
ก. ค้อนหัวกลม
ข. ค้อนหงอน
ค. ค้อนไม้หรือพลาสติก
ง. ค้อนหัวแบนหรือหัวกลม
5. เลื่อยชนิดใดที่ใช้เลื่อยส่วนโค้งต่าง ๆ เป็นลวดลาย
หรือวงกลมภายนอกได้
ก. เลื่อยฉลุ
ข. เลื่อยตัดไม้
ค. เลื่อยลันดา
ง. เลื่อยตัดเหล็ก
6. เครื่องมือตัดชนิดใดที่นิยมใช้กันมากที่สุด
ก. เลื่อยฉลุ
ข. เลื่อยลันดา
ค. เลื่อยตัดไม้
ง. เลื่อยตัดเหล็ก
7. ไขควงชนิดใดจัดเป็นไขควงชนิดพิเศษที่ไขควง
ธรรมดาไม่สามารถไขได้
ก. ไขควงแฉก
ข. ไขควงออฟเซต
ค. ไขควงปากแบน
ง. ไขควงบล๊อก
8.ไขควงชนิดใดที่ใช้สำหรับสกูรที่มีหัวเป็นกากบาท
ก. ไขควงแฉก
ข. ไขควงบล๊อก
ค. ไขควงออฟเซต
ง. ไขควงปากแบน
9. ประแจที่สามารถเลื่อนไปตามขนาด
ของหัวนอตได้คือประแจชนิดใด
ก. ประแจแหวน
ข. ประแจบล๊อก
ค. ประแจเลื่อน
ง. ประแจปากตาย
10. ประแจชนิดใดที่ใช้ครอบขันนอต และสามารถ
เปลี่ยนหัวได้ งอได้ถึง 90 องศา
ก. ประแจบล๊อก
ข. ประแจเลื่อน
ค. ประแจแหวน
ง. ประแจปากตาย
11.เครื่องมือที่ใช้สำหรับเจาะเนื้อไม้หรือเนื้อโลหะ
คือ เครื่องมือชนิดใด
ก. สิ่ว
ข. ประแจ
ค. สว่าน
ง. ไขควง
12.เครื่องมือจับยึดชนิดใดใช้สำหรับจับยึดไม้หรือ
ยึดโครงสร้าง
ก. ปากกาจับไม้
ข. ประแจจับท่อ
ค. ปากกาจับรูปตัวซี
ง. ปากกาจับชิ้นงาน
13.เครื่องมือชนิดใดใช้สำหรับตกแต่งปากไม้หรือ
ร่องเดือย
ก. ตะไบ
ข. สว่าน
ค. สิ่วเจาะ
ง. สิ่วปากบาง
14.ในการจับยึดชิ้นงานต้องมีวัสดุรองรับปากกาจับยึด
ทุกครั้งเพื่ออะไร
ก. เพื่อความประหยัด
ข. เพื่อไม่ให้ชิ้นงานเป็นรอย
ค. เพื่อความสะดวกในการทำงาน
ง. เพื่อความสวยงามของชิ้นงาน
15.เครื่องมือจับยึดชนิดใดที่มีลักษณะเฉพาะในการ
จับท่อที่กลมให้สามารถหมุนท่อข้อต่อให้หลุดจากกันได้
ก. ปากกาจับชิ้นงาน
ข. ปากกาจับไม้
ค. ปากกาจับรูปตัวซี
ง. ประแจจับท่อ
16. กบที่ใช้สำหรับไสไม้ตามหลังกบล้างเพื่อให้ผิวไม้ เรียบและได้ระดับ คือกบชนิดใด
ก. กบผิว
ข. กบล้างสั้น
ค. กบล้างยาว
ง. กบล้างกลาง
17.เครื่องมือชนิดใดที่ใช้สำหรับลดขนาดหรือตกแต่งผิวหน้าไม้
ก. เลื่อย
ข. กบ
ค. ประแจ
ง. ไขควง
18.กบชนิดใดใช้สำหรับไสไม้ที่แอ่นบิดหรือโค้งที่กบ ชนิดอื่นไม่สามารถไสได้
ก. กบผิว
ข. กบล้างยาว
ค. กบล้างกลาง
ง. กบล้างสั้น
19. ตะไบชนิดใดใช้สำหรับถูเหล็กให้เรียบเสมอกัน
ก. ตะไบแบน
ข. ตะไบกลม
ค. ตะไบครึ่งวงกลม
ง. ตะไบสามเหลี่ยม
20. ก่อนใช้เครื่องมือทุกชนิดควรตรวจสอบสภาพ
ให้พร้อมก่อนการใช้งานเพื่ออะไร
ก. เพื่อความประหยัด
ข. เพื่อความปลอดภัย
ค. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ง. เพื่อความสวยงามของชิ้นงาน

ไม่มีความคิดเห็น: