24 กันยายน, 2551

แนวข้อสอบวิชา ง42101 ชุดที่ 1

แบบทดสอบกลางภาคเรียน
วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี รหัสวิชา ง42101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนตาเบาวิทยา ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

******************************************************
คำชี้แจง - จงทำเครื่องหมาย (X) ลงในช่องตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
(X) ลงในช่องตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. หน่วยงานใดมีหน้าที่ให้บริการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพ
ก. กระทรวงสาธารณสุข
ข. กระทรวงอุตสาหกรรม
ค. กระทรวงเกษตร และสหกรณ์
ง. กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม
2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
ก. พ.ศ. 2471 ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
ข. พ.ศ. 2512 ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองอันตราย
ค. พ.ศ. 2535 ประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขาย
ง. พ.ศ. 2542 ประกาศใช้มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน
3. ประแจที่สามารถเลื่อนไปตามขนาด
ของหัวนอตได้คือประแจชนิดใด
ก. ประแจแหวน
ข. ประแจบล๊อก
ค. ประแจเลื่อน
ง. ประแจปากตาย
4. ประแจชนิดใดที่ใช้ครอบขันนอต และสามารถ
เปลี่ยนหัวได้ งอได้ถึง 90 องศา
ก. ประแจบล๊อก
ข. ประแจเลื่อน
ค. ประแจแหวน
ง. ประแจปากตาย
5. เครื่องมือที่ใช้สำหรับเจาะเนื้อไม้หรือเนื้อโลหะ
คือ เครื่องมือชนิดใด
ก. สิ่ว
ข. ประแจ
ค. สว่าน
ง. ไขควง
6. เครื่องมือจับยึดชนิดใดใช้สำหรับจับยึดไม้หรือ
ยึดโครงสร้าง
ก. ปากกาจับไม้
ข. ประแจจับท่อ
ค. ปากกาจับรูปตัวซี
ง. ปากกาจับชิ้นงาน
7. เครื่องมือชนิดใดที่ใช้สำหรับลดขนาดหรือ ตกแต่งผิวหน้าไม้
ก. เลื่อย
ข. กบ
ค. ประแจ
ง. ไขควง
8. กบชนิดใดใช้สำหรับไสไม้ที่แอ่นบิดหรือโค้งที่กบชนิดอื่นไม่สามารถไสได้
ก. กบผิว
ข. กบล้างยาว
ค. กบล้างกลาง
ง. กบล้างสั้น
9. ตะไบชนิดใดใช้สำหรับถูเหล็กให้เรียบเสมอกัน
ก. ตะไบแบน
ข. ตะไบกลม
ค. ตะไบครึ่งวงกลม
ง. ตะไบสามเหลี่ยม
10. ก่อนใช้เครื่องมือทุกชนิดควรตรวจสอบสภาพให้พร้อมก่อนการใช้งานเพื่ออะไร
ก. เพื่อความประหยัด
ข. เพื่อความปลอดภัย
ค. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ง. เพื่อความสวยงามของชิ้นงาน
11. ข้อใดกล่าวผิด
ก. ช่างคือผู้ที่มีความชำนาญในการฝีมือ
ข. งานช่างเป็นงานที่ทุกคนทำได้ด้วยตนเอง
ค. ช่างคือผู้ที่ประดิษฐ์ชิ้นงานเพื่อนำมาใช้ประโยชน์
ง. งานช่างเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถทางวิชาชีพ
12. การทำงานช่างที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
ก. เข้มแข็งและอดทน
ข. รับผิดชอบและซื่อสัตย์
ค. มุ่งมั่นและกล้าตัดสินใจ
ง. ค้นคว้าหาความรู้และกระตือรือร้น
13. การมีความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐานมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร
ก. ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
ข. เปิดร้านขายอุปกรณ์งานช่างได้
ค. ให้ความรู้แก่ช่างสาขาต่าง ๆ ได้
ง. เลือกใช้อุปกรณ์งานช่างที่ทันสมัยได้
14. ข้อใดไม่ใช้ลักษณะของการทำงานช่างเบื้องต้น
ก. การทาสีรั้วบ้าน
ข. การทำหน้าต่างเหล็กดัด
ค. การเปลี่ยนสายไฟในบ้าน
ง. การขุดดินเพื่อวางท่อประปา
15. การซ่อมโทรทัศน์ และเครื่องเล่นเทป จัดเป็นงานช่างประเภทใด
ก. งานโลหะ
ข. งานไฟฟ้า
ค. งานช่างยนต์
ง. งานซ่อมบำรุง
16. งานช่างประเภทใดที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซม และตกแต่งบ้าน
ก. งานโลหะ
ข. งานก่อสร้าง
ค. งานช่างยนต์
ง. งานเขียนแบบ
17. การอ่านคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับงานช่างประเภทใด
ก. งานไฟฟ้า
ข. งานก่อสร้าง
ค. งานช่างยนต์
ง. งานเขียนแบบ และอ่านแบบ
18. งานก่อสร้างประเภทใดที่ช่วยตกแต่งสิ่งของเครื่องใช้ให้ดูสวยงาม
ก. งานสี
ข. งานขัด
ค. งานปูน
ง. งานประปา

19. ข้อใดเกี่ยวข้องกับงานประปา
ก. การขุดบ่อน้ำ
ข. การต่อท่อน้ำทิ้ง
ค. การฉาบปูนบ่อน้ำ
ง. การขายท่อน้ำประปา
20. ข้อใด ไม่ใช่ งานโลหะ
ก. การซื้อขายเศษเหล็ก
ข. การทำประตูเหล็กดัด
ค. การทำหน้าต่างมุ้งลวด
ง. การทำโครงหลังคาเหล็ก
21. เครื่องมือชนิดใดใช้สำหรับตกแต่งปากไม้หรือ
ร่องเดือย
ก. ตะไบ
ข. สว่าน
ค. สิ่วเจาะ
ง. สิ่วปากบาง
22. ในการจับยึดชิ้นงานต้องมีวัสดุรองรับปากกาจับยึดทุกครั้งเพื่ออะไร
ก. เพื่อความประหยัด
ข. เพื่อไม่ให้ชิ้นงานเป็นรอย
ค. เพื่อความสะดวกในการทำงาน
ง. เพื่อความสวยงามของชิ้นงาน
23. เครื่องมือจับยึดชนิดใดที่มีลักษณะเฉพาะในการจับท่อที่กลมให้สามารถหมุนท่อข้อต่อให้หลุด
จากกันได้
ก. ปากกาจับชิ้นงาน
ข. ปากกาจับไม้
ค. ปากกาจับรูปตัวซี
ง. ประแจจับท่อ
24. กบที่ใช้สำหรับไสไม้ตามหลังกบล้างเพื่อให้ผิวไม้เรียบและได้ระดับ คือกบชนิดใด
ก. กบผิว
ข. กบล้างสั้น
ค. กบล้างยาว
25. เครื่องมือตัดชนิดใดที่นิยมใช้กันมากที่สุด
ก. เลื่อยฉลุ
ข. เลื่อยลันดา
ค. เลื่อยตัดไม้
ง. เลื่อยตัดเหล็ก

ไม่มีความคิดเห็น: