24 กันยายน, 2551

แนวข้อสอบวิชา ง43101 ชุดที่ 1

แบบทดสอบกลางภาคเรียน
วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี รหัสวิชา ง43101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนตาเบาวิทยา ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

************************************************************************
คำชี้แจง - จงทำเครื่องหมาย (X) ลงในช่องตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

หน่วยที่ 1 กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย
1.ข้อใดจัดเป็นคำจำกัดความของคำว่า “อุบัติเหตุ”
ก. สภาพการทำงานที่เกิดอันตราย
ข. ความบาดเจ็บและความสูญเสีย
ค. สภาพที่ไม่พึ่งปรารถนาจากการทำงาน
ง. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีผลเสียต่อการทำงาน ชีวิต ทรัพย์สิน
2. ข้อใดเป็นลักษณะของ “ความปลอดภัย”
ก. ปราศจากจากภัยอันตราย
ข. ความสำเร็จในการทำงาน
ค. ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
ง. ภาวะปลอดจากอุปสรรค
3. ผลดีที่เกิดจากการปฎิบัติงานอย่างปลอดภัย
ก. ลดต้นทุนการผลิต
ข. สงวนคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ค. พนักงานทำงานด้วยความรู้สึกมั่นคง
ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดจัดเป็นผลเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ
ก. ทำงานเสร็จแล้ว
ข. ต้นทุนในการผลิตลดลง
ค. พนักงานขาดขวัญและกำลังใจ
ง. พนักงานทุ่มเทกำลังกายกำลังความคิดในการทำงานเพิ่มขึ้น
5. สาเหตุสำคัญที่สุด ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในขณะทำงาน คือ
ก. ความตั้งใจ
ข. ความประมาท
ค. ความรวดเร็ว
ง. ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
6.ข้อใดกล่าวถูกที่สุดเกี่ยวกับ “ความปลอดภัย”
ก. ทิ้งเศษขยะหรือเศษโลหะลงพื้น
ข. ควรหันด้านคมมีดออกจากตัวผู้ถือ
ค. การปฏิบัติงานต้องทำด้วยความรวดเร็ว
ง. ถูกทุกข้อ
7. สภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ คือ
ก. ใช้เครื่องมือที่ชำรุดในการปฏิบัติงาน
ข. สภาพภายในโรงงานไม่เป็นระเบียบ
ค.พนักงานปฏิบัติงานโดยไม่สวมอุปกรณ์
ง. ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดเป็นการลดอุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องจักร
ก. ใช้เครื่องจักรใหม่และทันสมัย
ข. ใช้เครื่องจักรทำงานได้อย่างรวดเร็ว
ค. ใช้เครื่องจักรที่คุ้นเคยในการทำงานทุกครั้ง
ง. เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องจักรและสามารถใช้เครื่องจักรและสามารถใช้เครื่องจักรอย่างถูกวิธี
9. วิธีการใด เป็นการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
ก. ใส่แว่นตานิรภัยเมื่อกลึงชิ้นงาน
ข. ใช้เครื่องมือให้ถูกต้องกับชิ้นงาน
ค. แต่งกายให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ง. ถูกทุกข้อ
หน่วยที่ 2 กระบวนการทำงานโดยใช้โครงงาน/โครงการ
10. “กระบวนการแสวงหาความรู้ การค้นหาคำตอบโดยการวิเคราะห์และวางแผนอย่างเป็นระบบ” ข้อความนี้เป็นนิยามของคำใด
ก. รายงาน
ข. แผนงาน
ค. โครงงาน
ง. โครงการ
11. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของโครงงาน
ก. ผู้เรียนมีความสนใจในเรื่องนั้นๆ หรือต้องการคำตอบในเรื่องที่สงสัย
ข. ผู้เรียนเป็นผู้เลือกวิธีการเรียนและแหล่งการเรียนรู้
ค. ผู้เรียนวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
ง. ผู้สอนเป็นผู้สรุปองค์ความรู้
12. โครงงานในข้อใดผู้ทำโครงงานต้องสำรวจและรวบรวมข้อมูล จำแนกเป็นหมวดหมู่เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงผลงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
ก. โครงงานประเภทพัฒนาผลงาน
ข. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
ค. โครงงานประเภทศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
ง. โครงงานประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล
13. โครงงานในข้อใดเป็นการศึกษา ค้นคว้า และทดลอง เพื่อนำผลที่ได้มายืนยันหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการเพิ่มคุณภาพหรือคุณค่าของผลผลิต
ก. โครงงานประเภทพัฒนาผลงาน
ข. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
ค. โครงงานประเภทศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
ง. โครงงานประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล
14.โครงงานประเภทที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่อาศัยหลักการหรือทฤษฎีเพื่อพัฒนา ดัดแปลง ประยุกต์ ให้ผลผลิตมีคุณภาพ คือโครงงานในข้อใด
ก. โครงงานประเภทพัฒนาผลงาน
ข. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
ค. โครงงานประเภทศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
ง. โครงงานประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล
15.โครงงานในข้อใดเกิดจากการใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่ได้จากรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ แล้วนำมาพัฒนาผลงานจนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
ก. โครงงานประเภทพัฒนาผลงาน
ข. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
ค. โครงงานประเภทศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
ง. โครงงานประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล
16.ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการวางแผนโครงงาน
ก. การเริ่มโครงงาน
ข. การปฏิบัติจริง
ค. การศึกษาและสำรวจข้อมูลต่างๆ
ง. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงาน
17. เพราะเหตุใดในการพิจารณาเลือกโครงงาน จึงต้องสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด
ก. เพื่อป้องกันการผิดพลาดก่อนปฏิบัติงาน ขณะปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน
ข. เพื่อให้การทำโครงงานสำเร็จตามจุดประสงค์อย่างราบรื่น
ค. เพื่อให้ผู้เรียนแน่ใจว่าโครงงานที่ทำตรงกับความต้องการ
ง. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคาดการณ์ถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18. ชื่อโครงงานควรมีลักษณะอย่างไร
ก. เข้าใจง่าย
ข. ชัดเจน สั้น กะทัดรัด
ค. ดึงดูดความสนใจ
ง. เป็นทางการ
19. ที่มาและความสำคัญของโครงงานมีความสำคัญอย่างไร
ก. กำหนดเป็นหัวข้อว่าต้องการให้เกิดผลอะไรจากการที่ผู้เรียนทำโครงงานนี้
ข. อธิบายหลักการ เหตุผล และความจำเป็นในการทำโครงงาน
ค. ระบุข้อมูลที่มีความสำคัญในการทำโครงงาน
ง. ระบุแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
หน่วยที่ 3 การเขียนโครงงาน / โครงการ
คำตอบต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 20-23
ก.งบประมาณ
ข.ผู้สนับสนุนโครงการ
ค.หลักการและเหตุผล
ง.บัญชีรายรับ รายจ่าย
20. เงินที่ใช้ในการดำเนินการ 400 บาท
21. กำนันหัตถศึกษา สัญจรดี บริจาคเสื้อนักกีฬาในงานกีฬาสี
22. การปฏิบัติงานตามโครงงานนี้ เป็นการดำเนินการในรายวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี นักเรียนที่ได้ปฎิบัติตามโครงงานนี้จะสามารถวิเคราะห์ปริมาณลูกค้าในอนาคตได้…..
23. ลงทุน 400 บาท จำหน่ายได้ 800 บาท ได้กำไร 400 บาท
คำตอบต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 24-27
ก.ผู้รับผิดชอบโครงการ
ข.ผู้อนุมัติโครงการ
ค.ขั้นตอนการดำเนินงาน
ง.เป้าหมาย
24. นายธรรมนูญ มีเสนา อนุญาตให้จัดกีฬาสีขึ้นในโรงเรียนตาเบาวิทยา
25. นางสาวเริงชัย ผู้จัดทำโครงงาน
26. –เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์
-วัดขนาด
-ตัดตามขนาด
- ประกอบชิ้นงาน
27. นักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยาจำนวน 467 คนได้รับความรู้
คำตอบต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 28-31
ก.วัตถุประสงค์
ข.ระยะเวลาดำเนินการ
ค.ผู้เห็นชอบโครงการ
ง.ผู้อนุมัติโครงการ
28. นางอำนวย ธรรมธุระ คิดว่าเป็นโครงการที่ดี ควรให้ดำเนินการได้
29. นายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ทราบข้อคิดเห็นของท่านรองฯ อำนวย ธรรมธุระ จึงอนุญาตให้ทำโครงงานได้
30. ปฏิบัติงานช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน
31. เพื่อให้นักเรียนสามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้

ไม่มีความคิดเห็น: