23 กันยายน, 2551

แนวข้อสอบวิชา ง32101 ชุดที่ 2

แนวข้อสอบวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี รหัส ง32101
โรงเรียนตาเบาวิทยา ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สอนโดยครู จำรัส เสียงเพราะ
********************************************************************************
คำชี้แจง -ให้นักเรียนจับคู่ข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ให้มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด

1.…………. ประแจ
2…………. ประแจบล็อก
3…………. ประแจแหวน
4…………. ไขควงปากแบน
5…………. ไขควงแฉก
6…………. ไขควง
7…………. ประแจเลื่อน
8…………. ไขควงบล็อก
9…………. ไขควงออฟเซต
10…………. ประแจปากตาย เบอร์ 4

ก. เป็นไขควงที่ใช้กับนอต 6 เหลี่ยม
ข. เป็นเครื่องมือที่ใช้เลื่อนไปตามขนาดของหัวนอต
ค. เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ไขสกูร
ง. ใช้กับหัวนอตที่มีขนาดเดียวกัน
จ. เป็นไขควงชนิดพิเศษที่ไขควงธรรมดาไม่สามารถไขได้
ฉ. ใช้สำหรับสกูรที่มีหัวเป็นกากบาท
ช. สามารถขันในที่แคบ ได้ดีกว่าประแจอื่น ๆ
ซ. เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ขันนอตที่มีหัวเหลี่ยม
ฌ. ใช้ขันสกูรที่มีร่องผ่าที่เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวสกูร
ญ. ลักษณะคล้ายกับประแจแหวนแต่สามารถเปลี่ยนหัวได้

ไม่มีความคิดเห็น: